Regulamin sklepu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym mSklep oraz prawa i obowiązki stron tych umów.
1.2. Sklep internetowy mSklep (dalej: „mSklep”), o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem http://f1parts.pl/
1.3. mSklep prowadzony jest przez Pawła Ujmę (zwanego dalej: „Sprzedającym”), prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Inter Pol Paweł Ujma ” z siedzibą w Szówsku (adres: 37-500 Jarosław, Szówsko ul. Zamojska 10), identyfikującą się numerami NIP:7921777879 ,REGON: 180519751
1.4. Dane kontaktowe Sprzedającego umożliwiające Kupującym kontakt ze Sprzedającym:
1.4.1. Adres: Szówsko ul. Zamojska 10 , 37-500 Jarosław
1.4.2. Telefon: .16 623 00 93.
1.4.3. Adres poczty elektronicznej:autosklep@inter.auto.pl
1.5. Sprzedający porozumiewa się z Kupującym za pośrednictwem strony internetowej: http://f1parts.pl/, a także telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
1.6. Przedmiotem działalności mSklep jest sprzedaż detaliczna części i akcesoriów samochodowych oraz motocyklowych (zwanych dalej łącznie: „Produktami”).
1.7. mSklep umożliwia:
1.7.1. pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w mSklep ;
1.7.2. składanie ofert zakupu przez korzystające z niej osoby, które dokonały rejestracji w serwisie internetowym mSklep (zwane dalej: „Kupującymi”).
1.8. W celu dokonania rejestracji przez osobę korzystającą z mSklep konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu rejestracji.
1.9. Do korzystania z mSklep w tym pozyskiwania informacji o Produktach, niezbędne są:
1.9.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
1.9.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
1.9.3. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
1.9.4. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Javascript.
1.10. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu mSklep spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością mSklep z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z mSklep.
1.11. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.
1.12. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z mSklep, w tym przez filtry antyspamowe.
1.13. W niniejszym Regulaminie pod pojęciem Konsumenta rozumie się Kupującego, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zamówienia

2.1. Zakupów w mSklep mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w mSklep w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.
2.2. Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.
2.3. Zamówienia w mSklep można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu.
2.4. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Kupującego.
2.5. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
2.6. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, na której znajduje się przycisk „Kupuję i płacę”, o którym mowa w pkt. 2.4.
2.7. Po zawarciu umowy Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu konsumentem informacje wymagane przez ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827). Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e-mail lub załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.

3. Ceny i płatności

3.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane w mSklep ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu realizacji zamówienia, wartości zamówienia, przewoźnika, oraz wagi Produktów. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „Kupuję i płacę”.
3.2. Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:
3.2.1. przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze:81 9096 0004 2001 0056 5017 0001
3.2.2. płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24, dostępnego pod adresem www.przelewy24.pl operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
3.2.3. płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione Produkty;
3.2.4. płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego Produktów pod adresem wskazanym w pkt. 1.4.1.
3.3. Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem serwisu wskazanego w pkt. 3.2.2., dokonywane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24 należącego do podmiotu innego niż Sprzedający.
3.4. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

 

4. Dostawa

    1. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.1. i 3.2.2. realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty.
      4.2. W przypadku wyboru sposobu zapłaty, wskazanego w pkt. 3.2.3. i 3.2.4. realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
      4.3. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów:

4.3.1. za pośrednictwem kuriera przy wpłacie na konto 17.70 zł (brutto) – w przypadku przesyłek o wadze do 31,5 kg ;
4.3.2. za pośrednictwem kuriera, za pobraniem 25,20 zł (brutto) – w przypadku przesyłek o wadze do 31,5 kg ;
4.3.3. poprzez osobisty odbiór zamówionych Produktów przez Kupującego pod adresem wskazanym w pkt. 1.4.1.
4.4. Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w pkt. 4.3.1.-4.3.3. poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt. 2.3.
4.5. Osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.3.2., możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru. W razie braku takiego uzgodnienia Sprzedający nie gwarantuje możliwości osobistego odbioru Produktu.
4.6. Za miejsce spełnienia świadczenia przez Sprzedającego uważa się adres dostawy wskazany przez Kupującego lub - w przypadku odbioru osobistego - adres wskazany w pkt. 1.4.1.
5. Prawo odstąpienia

5.1. Konsument ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na wskazany w pkt. 1.4.1. adres. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu.
5.2. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób zapłaty przewidziany w pkt. 3.2.2. lub 3.2.3. lub 3.2.4. zwrot płatności nastąpi, za zgodą i w zależności od wyboru Konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Formularz wyrażenia zgody będzie załączany wraz z Produktem przy dostawie lub odbiorze.
5.3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 dni od odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
5.4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1., nie przysługuje konsumentowi w wypadkach, dotyczących umów:
5.4.1. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
5.4.2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
5.4.3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5.4.4. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5.4.5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

6. Ochrona danych osobowych; polityka prywatności

6.1. mSklep przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz.1024) mSklep starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności mSklep zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. mSklep sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia mSklep. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym mSklep informuje o następujących, opisanych poniżej w pkt. 6.2.-6.13. zasadach dotyczących ochrony danych Kupujących.
6.2. Administratorem danych osobowych zbieranych przez mSklep jest Paweł Ujma , zamieszkały w Jarosławiu (adres:37-500 Jarosław ul. Zwierzyniec 2,wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Inter Pol Paweł Ujma ” z siedzibą w Szówsku (adres: 37-500 Jarosław, Szówsko ul.Zamojska 10), identyfikująca się numerami NIP: 7921777879, REGON: 180519751, będąca właścicielem serwisu www. . . . .
6.3. Zbiór danych osobowych klientów mSklep (w Regulaminie określanych jako „Kupujący”) został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem...................
6.4. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz.1024).
6.5. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane na podstawie zgody samych Kupujących oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia umów zawieranych przez Sprzedającego.
6.6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych Sprzedającemu jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedającym.
6.7. Dane podawane przez Kupujących w trakcie rejestracji i przy składaniu zamówień będą wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Kupującymi w celu wykonania umowy oraz do innych czynności związanych z wykonaniem umowy przez Sprzedającego, a także do innych prawnie uzasadnionych celów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
6.8. Dane Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane kupujących mogą być ponadto udostępnione firmom kurierskim doręczającym Kupującemu Produkty, jeśli Kupujący wybierze taką formę dostawy.
6.9. Sprzedający nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych Kupujących.
6.10. Dane Kupujących będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.
6.11. Kupujący mają prawo do dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Sprzedającego, w szczególności zaś prawo do:
6.11.1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
6.11.2. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych prawem;
6.11.3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych prawem.
W powyższych celach Kupujący mogą wysłać e–mail na adres autosklep@inter.auto.pl   bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 1.4.1.
6.12. Sprzedający wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją mSklep . Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych.
6.13. Sprzedający stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z mSklep. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z mSklep.

7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

7.1. Zawartość i struktura mSklep chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.
7.2. Strony i serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się na stronie dostępnej pod adresem wskazanym w pkt. 1.2., zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Sprzedający, choć dokłada staranności w doborze takich stron i serwisów internetowych, nie ponosi jednak odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały tam zawarte . Mile widziane są wszelkie uwagi Kupujących w tym zakresie – będą one skrupulatnie analizowane i brane pod uwagę przy dobieraniu kontrahentów i reklamodawców mSklep w przyszłości.
7.3. Opisy Produktów widniejące w mSklep służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej. Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z ulotką/instrukcją oraz ewentualnymi informacjami widniejącymi na opakowaniu. Sprzedający w miarę możliwości udostępni w formie tradycyjnej lub elektronicznej Kupującemu do wglądu ulotkę/instrukcję obsługi Produktu jeszcze przed dokonaniem zakupu przez Kupującego, lub jeśli Kupujący utracił swoją ulotkę/instrukcję obsługi.

8. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez mSklep usług drogą elektroniczną

8.1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 1422), z zastrzeżeniem pkt. 8.8.
8.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, określone są w pkt. 1.9.
8.3. Zakazane jest, w ramach korzystania z mSklep i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
8.3.1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
8.3.2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
8.3.3. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
8.3.4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
8.3.5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;
8.3.6. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.
8.3.7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich;
8.3.8. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.
8.4. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do mSklep jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hackerskim.
8.5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie mSklep. W przypadku umieszczania przez Kupującego treści zabronionych prawem lub niniejszym regulaminem, Sprzedający upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
8.6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez osobę korzystającą z mSklep korzystania z danej usługi.
8.7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie Sprzedającemu sporządzonego w formie pisemnej (a przesłanego na adres wskazany w pkt. 1.4.1.) lub przesłanego pocztą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w pkt. 1.4.3.) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, precyzującego umowę, która ulega rozwiązaniu.
8.8. Tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
8.8.1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na adres wskazany w pkt. 1.4.1.) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając ją na adres wskazany w pkt. 1.4.3.);
8.8.2. reklamacja powinna zawierać:
8.8.2.1. oznaczenie usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail;
8.8.2.2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
8.8.2.3. uzasadnienie;
8.8.3. Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje, o których mowa w pkt. 8.8.1. i 8.8.2., były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki;
8.8.4. po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
8.8.5. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
8.8.6. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
8.8.7. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
8.9. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 8.1., Sprzedający niniejszym informuje, iż:
8.9.1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie w tym tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tych związanych zaleca się, by osoby korzystające z mSklep zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
8.9.2. Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z mSklep pliki cookies, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
8.10. Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień ust. 8.1.-8.10. nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.

9. Reklamacje

9.1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu Produktów bez wad.
9.2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
9.3. W przypadku umów sprzedaży, w których Kupującym nie jest Konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
9.4. Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania mSklep) mogą być zgłaszane:
9.4.1. pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.4.1.;
9.4.2. e-mailem, na adres wskazany w pkt. 1.4.3.
9.5. W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.
9.6. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
9.7. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
9.8. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji i stałego sądu polubownego prowadzonego przez właściwe jednostki Inspekcji Handlowej, a także uzyskania pomocy w tym zakresie ze strony właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika praw konsumentów (przy czym Sprzedający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji). Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
9.9. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
9.10. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na Produkty wykraczającej poza uprawnienia Konsumenta wynikające z rękojmi za wady, o której mowa pkt. 9.2. Na niektóre Produkty jest udzielana gwarancja Producenta. Informacja o istnieniu gwarancji na konkretny Produkt znajduje się na stronie internetowej, o której mowa w pkt. 1.2.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedający stosuje Kodeks Etyki dla Przedsiębiorców dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej pod adresem: http://www.kig.pl/kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow.html, w jego brzmieniu z dnia wejścia w życie Regulaminu.
10.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
10.3. Sprzedający może zmienić Regulamin bez zgody Kupujących, bez podania przyczyn i w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt. 10.4. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Kupujących przed wejściem zmian w życie.
10.4. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie http://f1parts.pl/ wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na tej stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych, a nadto Kupujący zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie Sprzedającego w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Kupującego z korzystania z mSklep i upoważnieniem Sprzedającego do usunięcia konta Kupującego z serwisu. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Sprzedającego zmian Regulaminu.
10.5. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
10.6. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410).
10.7. Wszystkie osoby korzystające z mSklep mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www http://f1parts.pl/, skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.
10.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu  udostępnienia go na stronie mSklep.

11. Załączniki

Formularz odstąpienia od umowy

Szówsko, dnia 01.09.2017